ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Bproduction Kft 

Székhely: 6900 Makó, Róka u.6. Adószám 23394533-2-06, Cégjegyzékszám: 06 09 017304; elektronikus levelezési címe: e-mail: [email protected]; a továbbiakban: Üzemeltető) általüzemeltetett https://eladomobiltelefon.hu/ internetes lap, továbbiakban eg Weboldal; elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldal használata, az azokon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet, és a Weboldalon található szolgáltatásokat igénybevevőkre az ÁSZF rendelkezései kötelezően alkalmazandóak. 

1.2. Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

1.3. Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon keresztül elérhető adatbázisokban, illetve kereső rendszerben.

1.4. Jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozóan a Felhasználókat megillető, illetőleg terhelő alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF a Weboldalakat érintő valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadó, feltéve, hogy Üzemeltető és Felhasználó írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

1.5. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemélynek, illetőleg gazdálkodó szervezetnek minősülő Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely nevében a képviseletére jogosult képviselője jár el, valós és helyes adatok megadásával.

1.6. A Felhasználó a Weboldal bármelyike használatának megkezdésével ráutaló magatartással, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldal minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva jogszerűen használhatja.

1.7. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldalak, vagy az adott Weboldal mobil applikáció használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és Üzemeltető Adatvédelmi tájékoztatójában – amely Adatvédelmi tájékoztató a Weboldalakon elérhető – meghatározott módon és célokra felhasználja.

1.8. A https://eladomobiltelefon.hu/ weboldalon a Belépés link megnyitása után elérhető Belépés az adminba linken keresztül), a felhasználónév, vagy e-mail és a jelszó megadását követően megnyíló adminisztrációs felület felhasználási joga személyre szóló, arra kizárólag a Felhasználó törvényes képviselője, illetve a Felhasználó egyedi szerződésben meghatározott és az Üzemeltető felé előzetesen bejelentett kapcsolattartó személy jogosult. Az adminisztrációs felületen elérhető funkciónak az említett feltételeknek nem megfelelő harmadik személy általi használata tilos. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával akként nyilatkozik, és szavatol azért, hogy az említett feltételeknek eleget tesz.

1.9. Felhasználó által a Weboldalakon elérhetővé tett valamennyi olyan szolgáltatás és funkció vonatkozásában, amely felhasználónévvel és jelszóval egyedileg hozzáférhető, a felhasználás joga kizárólag az Üzemeltetővel jogviszonyban álló, vagy felé bejelentett Felhasználó által használható, a Felhasználó hozzáférést más személynek nem biztosíthat.

1.10. Üzemeltetővel jogviszonyban álló valamennyi Felhasználó köteles a közte és az Üzemeltető között fennálló jogviszony során tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé váló, az Üzemeltető üzletit titkát képező információt védeni, azokat a vonatkozó jogszabályok szerint, bizalmasan kezelni.

1.11. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete  és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

1.12. Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF-et érintő jövőbeni módosításokat Üzemeltető a honlap felhasználási feltételeket vagy ÁSZ és jogi nyilatkozatot tartalmazó részén közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. Üzemeltető a módosításról a nyitóoldalon, a Weboldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén tájékoztatja a magánszemély Felhasználóit, valamint a céges kereskedő Felhasználók tekintetében a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal, e-mail formájában tájékoztatja a céges kereskedő Felhasználóit. 

1.13. A módosítás időpontját követően a magánszemély Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. 

1.14. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni az ÁSZF rendelkezései szerint. 

1.15. Az ÁSZF módosításáról történő tájékoztatást követően a céges kereskedő Felhasználó jogosult a szerződését az Üzemeltetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatban 15 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben a céges kereskedő Felhasználó nem él a módosítás esetén részére biztosított 15 napos felmondási joggal, és a Szolgáltatásokat az ÁSZF módosítását követően változatlanul használja, akkor a céges kereskedő Felhasználó ezzel elfogadja az ÁSZF módosított tartalmát. Amennyiben a 15 napos felmondási időszakon belül a céges kereskedő Felhasználó Szolgáltatások igénybevételével új hirdetést jelentet meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy céges kereskedő Felhasználó elállt a felmondásától és a továbbiakban a módosított ÁSZF feltételeit elfogadja magára nézve kötelezőnek. A módosítás esetére biztosított 15 napos felmondási idő nem alkalmazandó, amennyiben Üzemeltetőre olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára az említett felmondási idő betartását; vagy ha Üzemeltetőnek rendkívüli jelleggel kell módosítania szerződési feltételeit valamely előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagálva, hogy védelmezze a Szolgáltatásokat, a fogyasztókat vagy a Felhasználókat csalással, rosszindulatú szoftverekkel, kéretlen üzenetekkel, adatvédelmi incidensekkel vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatokkal szemben. 

1.16. Az ÁSZF módosításai csak a hatálybalépésüket követően alkalmazandóak, visszamenőleges hatállyal nem alkalmazandók a Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződésre, kivéve, ha jogi vagy szabályozási kötelezettségből fakad a módosítás, vagy a módosítás a Felhasználóra előnyös. A módosítás hatályba lépését követően feladott apróhirdetésekre és létrejövő szerződésekre a módosított feltételek irányadók.

1.17. A nem megrendelőlap aláírásával megrendelt Szolgáltatások kivételével a Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Üzemeltető jogosult meghatározott Szolgáltatások tekintetében írásbeli szerződéses formát meghatározni a Szolgáltatás igénybevétele feltételeként, amely írásbeli megállapodásban a szerződő felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérően is rendelkezhetnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

2. A Weboldalak használatának feltételei és jogi védelme

2.1. A Weboldalak használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő formában és a jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartó módon történhet.

2.2. Adatbázis kizárólagos felhasználási joga: A Weboldalakon keresztül elérhető adatbázis előállítója és fenntartója az Üzemeltető, így kizárólag Üzemeltető rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, az engedély nélküli kimásolás illetőleg megjelentetés jogellenes cselekmény. Üzemeltető nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását.

2.3. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja Üzemeltető. A Weboldalak bármely elemének, tartalmának engedély nélküli felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. Üzemeltető minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben. A Weboldalakon elérhető adatbázis egésze vagy része nem használható fel és nem hasznosítható Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weboldalak, az azokon elérhető adatbázis egészét, bármely részét felhasználni, sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. Üzemeltető a Weboldalak tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja. 

2.4. Felhasználó a Weboldalon Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott, jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen bizonyos esetekben a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) Üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, a Weboldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, terjesztés, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát, valamint harmadik személy részére történő felhasználási jog engedését is időbeli és földrajzi (területi) korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, Üzemeltető jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

2.5. Megengedett felhasználás:  Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy az adott Weboldalt és az azon keresztül elérhető adatbázist, tartalmat kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: i. Weboldal megtekintése; ii. Felhasználó termékeinek és szolgáltatásainak hirdetésére; iii. hirdetéshez kapcsolódó egyéb, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybevételére; iv. online navigálás más honlapokra az adott Weboldalon elhelyezett linkeken keresztül; v. a Weboldalon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata.

2.6. Automatizált rendszerek vagy automatikus szoftverek által a Weboldalakról elérhető adatok, adatbázisok kereskedelmi célú adatgyűjtéshez (»screenscraping«) történő felhasználása tilos. E tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben harmadik személyek olyan írásbeli felhasználási szerződést kötöttek közvetlenül az Üzemeltetővel, amely ezt a típusú adatgyűjtést harmadik személyek számára kizárólagosan lehetővé teszi.

2.7. A Weboldalakon igénybe vehető szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a honlap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését, ott elérhető szoftvereket, forráskódot, logót is) szerzői (ideértve szomszédos és kapcsolódó) jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll. Üzemeltető minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben.

3. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános rendelkezések

3.1. Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére használt, valamint új-, teszt- vagy bemutató termékek és egyéb, pl. banner reklámjaik (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére a Weboldalakon levő adatbázisban, illetőleg kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Felhasználó helyezi el irdetéseit. A Felhasználó által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

3.2. A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A Weboldalakon nyújtott egyes Szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más Szolgáltatások visszterhesen érhetőek el.

3.3. Felhasználó hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az harmadik személy jogait nem sérti, továbbá Felhasználó hirdető hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a hirdetését nyilvánossághoz közvetítse, a hirdetésben esetlegesen megadott személyes adatokat felhasználja. Felhasználó hirdető felel azért, hogy a hirdetésben megadott személyes adat tekintetében rendelkezik az érintett személyek hozzájárulásával.

3.4. Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagok és egyéb kiegészítő Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben vagy Weboldalon kerülnek feltüntetésre, amely utóbbi esetben azok a jelen ÁSZF állandó, elválaszthatatlan részét képezik. Felhasználó hirdető által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást.

3.5. Visszterhes szolgáltatások esetén Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett szerződésben vállalt Szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Szerződő felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

3.6. Üzemeltető a Szolgáltatásaihoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

4. Ingyenes szolgáltatások

4.1. Ha magánszemély Felhasználó hirdető a Weboldalon regisztrál, akkor a regisztrációt követően 1 darab hirdetés 1 hétig ingyenes jogosult elhelyezni a www.eladomobiltelefon.hu honlapon.

4.2. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

4.3. Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva Felhasználó hirdető fejezi be a regisztrációt. Az aktivációs linkre kattintásra a Felhasználónak az elektronikus levélben szereplő határidő áll rendelkezésére, amennyiben elmulasztja ezt a határidőt, akkor az aktivációs linken keresztül már nem tudja befejezni a regisztrációt és új regisztrációt kell indítania. Sikeres regisztráció esetén Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül biztosítja az 1 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, Felhasználó hirdető mentesül az ajánlati kötöttség alól. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve a Felhasználó hirdetőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

4.4. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni (kivéve regisztrációs e-mail cím), illetve regisztrációját ezen a linken keresztül elérhető felületen tudja törölni. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.


4.5. Amennyiben kétséget kizárólag megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát, sérelemdíj igényét megtéríteni.

4.6. A Felhasználó és az Üzemeltető között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

4.7. Felhasználók hirdetésenként 5 darab képet tölthetnek fel a hirdetett eszközre vonatkozóan

4.8. Az ÁSZF-nek megfelelő hirdetéseket Üzemeltető a feladásra szolgáló gomb nem szerződött partnernek minősülő Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és egy hónap időtartamra elérhetővé teszi a Felhasználó által használt adott Weboldalon. Felhasználó az általa feltöltött hirdetést bármikor szabadon törölheti.

6. Ellenérték megfizetésének szabályai

Az oldal jelenleg ingyenesen működik, amit szolgáltató megváltoztathat.

6.1. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

 • a teszt időszakot lezártnak tekinti

6.1.1. Amennyiben Felhasználó hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – értesítés elmaradása esetén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül – azonnali hatályú felmondásra jogosult.

6.1.2. A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Felhasználó hirdető ráutaló magatartásával a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

6.1.3. Üzemeltető választása szerint a fizetési késedelemről, illetve fizetési felszólításról, a hirdetés törléséről, elérhetetlenné tételéről, valamint a hirdetési csomagjainak tartalmát és/vagy díját érintő változásokról jogosult a hirdető Felhasználót vagy az admin felületén elérhető, üzenetek címszó alatt vagy pedig e-mail formájában tájékoztatni.

7. Felelősség

7.1. A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

7.2. Üzemeltető nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

7.3. Üzemeltető a Weboldal és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a Weboldalak és Szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a Szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

7.4. Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

7.5. A Weboldalakon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli.

7.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy a Weboldalon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, továbbá Üzemeltető a Felhasználó által a Weboldal használatával harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért, sérelemdíj igényért felelősséget nem vállal.

7.7. Felhasználó által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban Üzemeltető tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának, sérelemdíj igényének megtérítését követelni.

7.8. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldal általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Üzemeltető a Weboldal üzemeltetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi. Üzemeltető jogosult a Weboldal feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen ÁSZF-be vagy jogszabályba ütközik. Üzemeltető a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein ([email protected]eladomobiltelefon.hu ) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A jogsértő tartalom eltávolításáról Üzemeltető a döntés indokait tartalmazó e-mailben értesíti Felhasználót. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

7.9. Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű kárét, jogsérelemért, sérelemdíj igényért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség, sérelemdíj igény, kár, elmaradt haszon megtérítésére.

7.10. Mivel az internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, ezért Felhasználó tudomásul veszi, hogy az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.

7.11. Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

7.12. Az Elkertv. értelmében Üzemeltető Szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk, tartalom tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

7.13. Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

7.14. Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni Üzemeltető mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weboldalakra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés Üzemeltetőtől függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Üzemeltető együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására. A Weboldalakon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy Üzemeltető nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

7.15. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, valamint a hirdetésben közzétett tartalomért (pl.: elírás, tévedés jogának fenntartása).

7.16. Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

8. Hirdetési alapfeltételek, Szolgáltatás nyújtásának megtagadása, hirdetések törlése, korlátozása

8.1. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

8.2. A Weboldalakon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

8.3. A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett járműre kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Üzemeltető jogosult a Felhasználók által a hirdetéseikhez feltöltött képet a logójával ellátni. Más Felhasználó hirdetők, vagy bármely harmadik személy képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a Felhasználó hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal. Nem tölthetők fel olyan képek sem, amelyek mozaik képeket tartalmaznak olyan módon, hogy egy kép helyére legalább két képet szerkesztenek össze.

8.4. Egy Felhasználó hirdető egyidejűleg egy adott eszközről egy hirdetést helyezhet el az adott Weboldalon. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra az eszközre vonatkozó másik hirdetés. Tilos több Felhasználó hirdetői profil létrehozása ennek kikerülésére. 

8.5. Üzemeltető közízlést- vagy jogszabályt, más személy jogos érdekét sértő, valamint az adott Weboldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. 

8.6. Üzemeltető a https://eladomobiltelefon.hu honlap esetében jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben:

(a) Felhasználó egyidejűleg egy adott eszközről több hirdetést is elhelyez, vagy egy hirdetésben több eszközt hirdet.

(b) Felhasználó a használt eszközök hirdetései között új-, hirdetést helyez el.

(c) Felhasználó nem mobiltelefon vagy Tablet hirdetést helyez el.

(d) Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.

(f) Felhasználó az eszközökről készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

(g) Felhasználó a hirdetéshez kapcsolódóan feltöltött dokumentumok között a jelen ÁSZF által meg nem engedett képet tölt fel, vagy azok személyes adatot vagy egyéb olyan információt tartalmaznak, amelynek felhasználására a Felhasználó nem jogosult.

(h) Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

(i) Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.

(j) A Weboldalon csak magyar nyelven lehet hirdetni. A hirdetésnek a hirdetett járművet kell leírnia.

(k) A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

(l) A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására.

(m) Felhasználó kizárja a felelősségét a hirdetésben közzétett tartalomért (pl.: elírás, tévedés jogának fenntartása).

8.9. A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

8.10. Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weboldalt vagy a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az Üzemeltető (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weboldal üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

8.11. Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely a hirdetésben szereplő termék tárgyára tekintettel tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.

8.12. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja. A céges kereskedő Felhasználót erről a döntéséről Üzemeltető e-mailben 30 nappal korábban értesíti Felhasználót, de ezt a döntését nem köteles megindokolni.

8.14. Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető az érintett Felhasználó tekintetében korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben a Felhasználó hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

9. Adatvédelem

Üzemeltető adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.

10. A szerződés megszűnése

10.1. Szerződő felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

10.3. Ingyenesen hirdető magánszemély a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve törölni.

11. Elállás és felmondás joga

11.1. Fogyasztó Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

11.1.1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket Üzemeltető abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

11.1.2. A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Üzemeltető jelen ÁSZF 12. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

11.1.3. A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Üzemeltető által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód Felhasználó tekintetében nem alkalmazható, vagy ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

11.1.4. A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott Szolgáltatásért járó ellenértékre Üzemeltető jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott Szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített Szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni Üzemeltető ésszerű költségeit, ha Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

11.1.5. Üzemeltető a jelen ÁSZF, illetőleg a jogszabályban meghatározott esetben jogosult fogyasztó Felhasználóval szemben felmondásra.

11.2. Céges kereskedő Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

11.2.1. Üzemeltető jogosult a céges kereskedő Felhasználóval fennálló szerződése rendkívüli felmondással történő egyoldalú megszüntetésére, amennyiben Felhasználó szerződésszegést vagy jogszabálysértést szerződésszegést követ el, és 3 napon belül nem tesz eleget Üzemeltető szerződésszegés, jogszabálysértés orvoslására vonatkozó e-mailen küldött felszólításának, vagy jogvitát kezdeményez Üzemeltetővel szemben vagy a felszólítást követően ismétlődően jogellenes vagy szerződésbe ütköző tartalmat tesz közzé.

11.2.2. Üzemeltető jogosult a céges kereskedő Felhasználóval fennálló szerződése felmondására a jelen ÁSZF-ben és a jogszabályban meghatározott esetekben is.

11.2.3. Üzemeltető a fenti 11.2.1. és 11.2.3. pontokban meghatározott esetek bármelyikében jogosult a céges kereskedő Felhasználóval fennálló szerződését 30 napos felmondási idővel felmondani. Céges kereskedő Felhasználó jogosult panasszal élni a felmondás ellen, amelyet Üzemeltető a panaszkezelésére vonatkozó szabályai szerint kivizsgál, de az a felmondási határidőre nincsen halasztó hatállyal. Ha Üzemeltető a panasznak helyt ad, akkor a felmondását visszavonja, és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja céges kereskedő Felhasználó mindazon jogait, amelyek a felmondás hatályossá válását megelőzően megillették Felhasználót. Üzemeltető a felmondást e-mailen közli a céges kereskedő Felhasználóval, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő, jogszabálysértő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felmondás szerződéses indokát és a céges kereskedő Felhasználóval fennálló szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét. Céges kereskedő Felhasználóval fennálló szerződés megszűnésének napjával valamennyi, Üzemeltető és céges kereskedő Felhasználó közötti jogviszony megszűnik, és Üzemeltető nem köteles helytállni semmilyen, a megszűnésből eredő, vagy amiatt felmerülő költségért és kárért, és az abból eredő minden költség, kár, vagy hátrányos jogkövetkezmény céges kereskedő Felhasználót terheli. Felmondás esetén a megszűnés napjával az apróhirdetések nem érhetők el többé a Weboldalon. A jelen pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

11.2..4. A jelen ÁSZF 11.2.3. pontjában a felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, ha:

a) Üzemeltetőre olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint oly módon kell teljes mértékben megszüntetnie Szolgáltatását, amely nem teszi lehetővé számára e felmondást megelőző 30 napos orvoslási határidő betartását; vagy

b) Üzemeltető az uniós joggal összhangban álló nemzeti jog szerinti kényszerítő indok alapján gyakorolja a megszüntetési jogot; vagy

c) Üzemeltető bizonyítani tudja, hogy az érintett Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó szerződés megszüntetését.

11.2.5. Amennyiben a felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül, e-mailen közli a céges kereskedő Felhasználóval a felmondásának indokolását, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, a felmondás szerződéses indokát és a szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét. Üzemeltető nem köteles indokolni döntését, amennyiben olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul rá, amelynek alapján tartózkodnia kell a konkrét tények, körülmények vagy a vonatkozó indok vagy indokok közlésétől, vagy amennyiben bizonyítani tudja, hogy az érintett Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó szerződés megszüntetését. A jelen pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

12. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

12.1. Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

12.2. Üzemeltető a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen az [email protected] e-mail címen fogadja. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. Üzemeltető a székhelyén személyesen nem fogad panaszokat. 

12.3. Üzemeltető kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

12.4. A fogyasztónak minősülő Felhasználók panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Az üzleti felhasználónak minősülő Felhasználók a fogyasztói panaszokra vonatkozó szabályok szerint jogosultak panaszt beterjeszteni Üzemeltetőhöz, de az így beterjesztett panasz nem minősül fogyasztói panasznak. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. Az elektronikus hírközlési (például e-mailben küldött hangüzenet) szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el.

12.5. A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Üzemeltető álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

12.6. Az e-mailben küldött panaszt Üzemeltető annak beérkezését követő harminc napon belül írásban vagy e-mailben érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Üzemeltető megindokolja.

12.7. Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Üzemeltető és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

12.8. A fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszának elutasítása esetén Üzemeltető írásos vagy e-mailben küldött válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Üzemeltető tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Üzemeltető a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Üzemeltető fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó Üzemeltető válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Üzemeltető közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat a következő linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

12.9. A céges kereskedő Felhasználóval kapcsolatos panaszok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete irányadó.

1. számú Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Tájékoztatás Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során Üzemeltető és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján (jelen tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmakat az ÁSZF-ben szereplő meghatározásnak megfelelően kell érteni):

1. Értelmező rendelkezések:

digitális adattartalom:

digitális formában előállított vagy nyújtott adat;

fogyasztó:

a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

járulékos szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

tartós adathordozó:

olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

távollévők között kötött szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:

olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

2. A szerződés szerinti szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználó hirdetői részére használt, valamint új-, teszt- vagy bemutató járműveik folyamatos hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalakon internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított, jelszóval védett internetes adminisztrátor felület használatával Felhasználó hirdető helyezi el járműhirdetéseit. A Weboldalakon nyújtott egyes szolgáltatások ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el. Üzemeltető által nyújtott (egyéb) szolgáltatásokról bővebben az általános szerződési feltételekben, valamint az adott Weboldalon a „Szolgáltatásaink” menüpont alatt tájékozódhat.

3. Vállalkozás neve:

Adevinta Classified Media Hungary Kft. (továbbiakban: Üzemeltető)

4. Székhelyének postai címe:

1134 Budapest, Váci út 49. 3. emelet

elektronikus levelezési címe: [email protected]

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-926009

adószáma: HU14918618-2-41

5. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

Az árakról és egyéb költségekről a következő weboldalon: https://www.hasznaltauto.hu/araink, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalakon tájékozódhat.

6. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

Üzemeltető által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.

7. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

8. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk az általános szerződési feltételekben elérhetőek (1., 2., 3., 4. és 10. pontok).

9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk az ÁSZF-ben elérhetőek (11. pont).

10. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Fogyasztó Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, Üzemeltető a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Üzemeltető költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

11. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Weboldalakon megadott e-mail címeken kérhet tájékoztatást. Üzemeltető jótállást nem vállal.

12. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

13. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama egy hónap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 14 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a jelen tájékoztatásban, az ÁSZF-ben, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalakon található.

14. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincsen ilyen eset.

15. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a Felhasználó hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalakon található.

16. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs.

17. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Üzemeltető az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

18. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldalak böngésző független módon együttműködnek valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

19. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal első sorban e-mailben fordulhatnak közvetlenül Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Üzemeltető és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve általános szerződési feltételek szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

20. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefon: +36-62/554-250, Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között, E-mail: [email protected]